TÜRK-ERMENİ KONUSUNU ARAŞTIRMA VAKFI

Hakkımızda

Türk-Ermeni Konusunu Araştırma Vakfı (TEKAR) 21 Haziran 2022 günü Resmi Gazete'de ilan edilerek çalışmalarına başlamıştır. TEKAR Vakfı M. Arif DEMİRER tarafından kurulmuştur. Mütevelli Heyet üyeleri arasında Anayasa Mahkemesi Eski Başkanı Yekta Güngör ÖZDEN başta olmak üzere önemli hukukçu, akademisyen, bürokrat, asker, diplomat ve birçok meslekten yurttaş bulunmaktadır.

Vakfımız;

  1. Bilimsel araştırmalar yaparak ve etkin propaganda yöntemleri kullanarak, 100 yıldan fazladır  DİYASPORA ve işbirlikçilerinin Geçici Sevk ve İskân Kanunu’nun uygulanması bahane edilerek   “soykırım”, “genosit” hatta “holokost” kavramları üzerinden devletimizin ve milletimizin suçlanmasının önüne geçmek ve asılsız  iddialarını tüm dünyaya kabul ettirmeye çalışmalarını engellemeye,
  2. Tarihin, hukukun ve sosyolojinin gerçeklerini ortaya koyarak Ermeni Diyasporası ile onları bilerek veya bilmeyerek destekleyenlerin iddialarının, bilimsel dayanağının bulunmadığını göstermeye,
  3. Asılsız Ermeni iddiaları ile  ilgili kavram kargaşasının giderilmesini sağlamak ve yaygın aldatıcı yorumları geçersiz kılmak amacıyla, Ermenilerin inkar edemeyeceği Rus, Alman, Fransız ve İngiliz kaynakları yanında; ortaya çıkan Ermeni itirafları, bilgi ve belgelerinden de yararlanarak araştırmalar yapmak; bunların sonuçlarını akademik yayın ve etkinliklerle dünya kamuoyuna duyurmaya çalışmak için kurulmuştur.

Vakfımız bu amaçlarını gerçekleştirmek için kısa ve orta vadeli çalışmalar planlamıştır.

KISA VADELİ ÇALIŞMALAR

a. 1914 – 1921 döneminin Ermeniler (Doğu Anadolu ve Rusya Ermenileri) ile ilişkili, ayrıntılı, yorumlu, kronolojik tarihçesinin üçlü (tarihçi-diplomat-asker) çalışma grupları tarafından hazırlanması;

b. ATATÜRK’ün (Mustafa Kemal Paşa’nın) Türk Ermeni ilişkileri konusundaki görüş ve değerlendirmelerinin derlenip yayımlanması;

c. Esat Uras’ın 1950 yılında TBMM Kütüphanesine hediye ettiği Ermenice kitaplar arasında amaçlarımızla ilişkili olanların Türkçe ve İngilizceye çevrilerek yayımlanması için bir çeviri grubunun oluşturulması;

d. Devlet kurum ve kuruluşları ile ortak çalışmalar yapılması;

e. Vakfın amacı doğrultusunda her türlü eğitim ve araştırma faaliyetler;

f. Vakfın mülkiyetinde bulunan Ermeniler konusundaki 430 adet kitap ve 43 adet klasördeki fotokopi, makale ve kitapların eksiklerinin giderilmesi,

g. Osmanlı devletinin yaptığı devletler arası sözleşmeler ile çeşitli yasa, tüzük, genelge, nitelikli belgeler ve yazılı kuralların Ermeni topluluğuna ilişkin hükümlerinin toplanıp değerlendirilmesi,

h. Ermeni konusunda yapılmış, kitap ve makale ölçeğindeki yayınların bibliyografik künyelerinin oluşturulması,

ORTA VADELİ ÇALIŞMALAR

a. Dışişleri Bakanlığı ile ortak proje yapılarak Ermenilerce şehit edilen devlet görevlileriyle ilgili anıtlar yapılması;

b. Türkiye ve Türklere yönelik yalanlar karşısında bilinçli bir protesto örneği olarak canına kıyan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Artin PENİK’in uygun bir yere heykelinin yapılması,

c. Osmanlı Devleti’ndeki Ermeni isyanlarının araştırılması,

d. Ermeni suikastlarının incelenmesi,

e. Ermeni Patrikhanesinin oluşumu, kiliseleri ve vakıflarının belirlenmesi,

f. Ermenilerin iç yönetimdeki ve diplomatik görevlerdeki rol ve etkilerinin ortaya çıkarılması,

g. Ermeni halkının eğitim ve öğretim hayatlarının araştırılması,

h. Ermeni halkının ticaret hayatındaki rolünün ortaya çıkarılması,

i. Ermenilerin; sanat, edebiyat, musiki ve mimari hayattaki yeri ile Türkiye gastronomisindeki etkisinin belirlenmesidir.

Vakfımızın bu çalışmalarını tamamlaması halinde asılsız soykırım iddiaları tüm dünyadan silinecek ve bir daha da ortaya çıkarılamayacaktır. Elbette bu başarıyı elde edebilmek için Vakfımızın çalışmalarının yanında devletimizin kurum ve kuruluşları ile tüm yurttaşlarımızın katkısı gerekecektir. 

Copyright © Tekar Vakfı 2023. Web Design Software